การวน loop ข้อมูลใน JavaScript นั้นสามารถทำได้หลายวิธีอย่างเช่น 

การใช้คำสั่ง for

กำหนดข้อมูล array เป็นดังนี้  

let colors = ['red', 'green', 'black', 'yellow', 'blue'];

เมื่อต้องการแสดงผลข้อมูลทั้งหมดใน array 

หรือบางครั้งอาจะใช้คำสั่ง forEach 

ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นในการวนลูปสำหรับ array ซึ่งทำให้การเขียน code สั้นและเข้าใจง่ายขึ้น โดยจะมีตัวแปร parameter เป็น function 

เช่น 

ตัวแปร color จะกำหนดเป็นชื่ออะไรก็ได้ แต่กำหนดเป็น color เพื่อให้เข้าใจง่าย ๆ

let result = colors.forEach((color) => { console.log(color);});

ฟังก์ชั่น map()

เป็นเครื่องมืออีกขั้นที่สามารถใช้งานได้ทั้งการ loop ข้อมูลและเหมาะสมที่จะทำการแปรสภาพของข้อมูลใน array ตั้งต้น ให้ได้ค่าใหม่บนเงื่อนไขที่ต้องการ รวมทั้งมักเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้งานอีกด้วย 

array.map(ตัวแปร parameter ซึ่งเป็นฟังก์ชั่น);

เช่น

let numbers = [10, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 12];let result = numbers.map((number) => { console.log(number);});

ผู้เขียน ศุภลักษณ์ สิงห์จารย์

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564